Privacy & Cookies

PRIVACY STATEMENT

GEGEVENS

Bookzo

De Vang 33 1792 CV Oudeschild

Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 62999419

Contactpersoon voor privacy-zaken is de heer P.J. Kooger.

De verdere (contact)gegevens zijn te vinden op de website www.bookzo.nl.

In deze Privacyverklaring duiden wij onszelf aan met “ons”, “wij”, “we” of “onze”.

WEBSITE

Als wij het hebben over de website dan wordt daarmee de bovengenoemde website bedoeld.

SOFTWAREAPPLICATIE

Als wij het hebben over de softwareapplicatie dan wordt daarmee bedoeld onze softwareoplossing, die door ons op basis van een (licentie)overeenkomst ter beschikking wordt gesteld.

COOKIES

Als u gebruikt maakt van de website dan worden standaard de volgende cookies gebruikt: verzamelen en analyseren van statistieken (Google Analytics). Hierbij zijn er geen of geringe gevolgen voor de privacy van de websitebezoekers. Deze cookies worden ongeveer 6 maanden bewaard. Wij verwerken hierbij geen volledige IP-adressen en er worden geen volledige IPadressen of andere gegevens met Google gedeeld.

PERSOONSGEGEVENS

a. Algemeen en doelen. De verwerking van persoonsgegevens door ons gebeurt ten behoeve van een aantal doelen.

i. Het eerste doel is de verwerken van persoonsgegevens van onze klanten, ter uitvoering van de overeenkomsten die wij sluiten met onze klanten. Wij moeten immers contact onderhouden met onze klanten, een overeenkomst met ze sluiten en die uitvoeren en kunnen factureren.

ii. Het tweede doel is dat onze klanten in ons reserveringsprogramma persoonsgegevens kan verwerken. Welke persoonsgegevens dat zullen zijn en welke verwerkingen er mee plaats vinden, bepaalt onze klant. In de regel gaat het om gegevens over één of meer accommodaties die worden verhuurd en gegevens van een (potentiele) huurder. Een (potentiele) huurder zal in de regel zijn naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, mailadres en vakantieperiode moeten opgeven. Wij doen niets anders met deze data dan deze ten behoeve van onze klant opslaan in het reserveringsprogramma en er voor zorgen dat onze klant een werkend reserveringsprogramma heeft.

b. Welke persoonsgegevens?

De (persoons)gegevens die we verwerken voor het eerste zojuist genoemde doel zijn voornamelijk:

naam, adres, woonplaats

telefoonnummer, e-mailadres

KvK-nummer en eventueel logo

overeenkomsten, facturen, betalingsgedrag

correspondentie met onze (potentiële) klanten

overeenkomsten

financiële-, factuur,- en betalingsgegevens gerelateerd aan overeenkomsten

De inhoud van de persoonsgegevens van het tweede doel wordt door onze klanten zelf bepaald. Wij hebben daar geen invloed op.

c. Verstrekking aan derden. Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan derden. Wel kan het zijn dat wij in opdracht van onze klant een koppeling moeten maken tussen verschillende databases of softwareapplicaties zodat data van ons reserveringsprogramma gedeeld wordt met één of meer andere softwareprogramma’s.

d. Hosting. Ons reserveringsprogramma en daarmee ook de daarin opgenomen persoonsgegevens worden opgeslagen via Microsoft Azure (een cloud computing-platform van Microsoft).

e. Termijnen. Wij bewaren persoonsgegevens gedurende de volgende periodes:

- Persoonsgegevens die nodig of nuttig kunnen zijn voor onze rechtspositie bewaren we 6 jaar.

- Gegevens die een klant in onze softwareapplicatie opslaat, worden daar bewaard zo lang de klant deze niet verwijdert dan wel voor zolang de overeenkomst tussen ons en de klant loopt. - Voor fiscale gegevens hanteren we de door de belastingdienst gehanteerde termijnen.

- Onder het kopje ‘Cookies’ staat ook een bewaartermijn genoemd.

f. Van wie krijgen wij persoonsgegevens. Wij krijgen persoonsgegevens uitsluitend via onze klanten en van betrokkenen als zij in het reserveringsprogramma persoonsgegevens invoeren.

BEVEILIGING VAN PERSOONSGEGEVENS

Persoonsgegevens worden in een beveiligde omgeving verwerkt. Wij hebben hiervoor op meerdere niveaus beveiligingsmaatregelen genomen. Wij evalueren periodieke de mate van beveiliging en stellen zo nodig ons beveiligingsbeleid bij.

Ons reserveringsprogramma wordt gekoppeld aan de website van onze klant. De beveiliging van die website gaat buiten ons om. Ook is de klant zelf verantwoordelijk voor de inhoud van de data die zij plaatst of laat plaatsen in het reserveringsprogramma en voor de inhoud van de data die betrokkenen (potentiele) huurders daar in plaatsen.

RECHTEN VAN BETROKKENE

De persoon van wie wij persoonsgegevens verwerken (de betrokkene) heeft conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming diverse rechten. Kort verwoord gaat het om het volgende.

  • Betrokken kan ons om inzage vragen van de persoonsgegevens die van hem worden verwerkt.
  • Het recht om zijn persoonsgegevens te rectificeren.
  • Het recht om wissing van persoonsgegevens te vragen.
  • Het recht op beperking van de verwerking.
  • Het recht om persoonsgegevens over te dragen.
  • Het recht om bezwaar te maken.

Deze exacte inhoud van deze rechten en de eventuele beperkingen ervan, staan vermeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Wij houden ons aan hetgeen daar staat vermeld over deze rechten.

KLACHT

Indien u meent dat uw privacyrechten worden geschonden heeft u het recht om daar een klacht over in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (https://autoriteitpersoonsgegevens.nl).

DATALEKKEN

Indien een inbreuk in verband met persoonsgegevens heeft plaatsgevonden melden we dat zonder onredelijke vertraging aan de Autoriteit Persoonsgegevens, tenzij het niet waarschijnlijk is dat de inbreuk in verband met persoonsgegevens een risico inhoudt voor de rechten en vrijheden van natuurlijke personen. Wanneer de inbreuk in verband met persoonsgegevens waarschijnlijk een hoog risico inhoud voor de rechten en vrijheden van natuurlijke personen delen wij de betrokkene de inbreuk in verband met persoonsgegevens onverwijld mee.

ADDITIONAL LIMITS ON USE OF YOUR GOOGLE USER DATA:

Notwithstanding anything else in this Privacy Policy, if you provide the App access to the following types of your Google data, the App's use of that data will be subject to these additional restrictions:

  • The App will only use access to write Gmail message bodies (including attachments), metadata, headers to provide a client that allows users to compose and send emails and will not transfer this Gmail data to others unless doing so is necessary to provide and improve these features, comply with applicable law, or as part of a merger, acquisition, or sale of assets.
  • The App will not use this Gmail data for serving advertisements.
  • The App will not allow humans to read this data unless we have your affirmative agreement for specific messages, doing so is necessary for security purposes such as investigating abuse, to comply with applicable law, or for the App's internal operations and even then only when the data have been aggregated and anonymized.

VERSIE VAN DEZE PRIVACYVERKLARING

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 24 mei 2018.

 

> Download privacy statement